Asianajotoimisto Vesala

Tietopankki

Kuka maksaa?

Pääsääntö suomalaisessa oikeudenkäytössä on, että hävinnyt maksaa oikeudenkäymisen kulut.

Oikeusapu valtion varoista

Suomessa on mahdollista saada oikeusapua, joka tarkoittaa, että valtion varoista maksetaan oikeudellisen avustamisen tarpeesta johtuvia kustannuksia. Oikeusapulaissa on määrätty oikeusavun edellytyksistä.

Mihin oikeusapua saa?

Oikeusapulain mukaan oikeusapua voi saada se, ”…joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista siten kuin tässä laissa säädetään.” Oikeusapua voi saada myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuseen tai siihen osaan oikeudenkäyntikuluja, jota vakuutus ei riitä kattamaan.

Kuka oikeusapua voi saada?

Oikeusapulain pääsäännön mukaan oikeusapua annetaan Suomessa tai EU-maassa asuvalle ihmiselle, mutta ei yritykselle eikä yhteisölle. Pienyrittäjälle, eli ns. elinkeinonharjoittajalle voidaan kuitenkin antaa oikeusapua. Oikeusavusta päätettäessä huomioon otetaan oikeusavun hakijan tulot ja varallisuus yhdessä avo- tai aviopuolison tulojen ja varojen kanssa. Näistä laskettavien käyttövarojen jäädessä alle määrättyjen rajojen hakijalle myönnetään oikeusapua.

Oikeusturvavakuutus vakuutussopimuksen perusteella

Oikeusturvavakuutus on vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimukseen perustuva vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on korvata vakuutetun oikeudenkäyntikuluja oikeudenkäynneissä ja niihin rinnastettavissa tilanteissa.

Oikeusturvavakuutus on ensisijainen suhteessa valtion varoista maksettavaan oikeusapuun, joka tarkoittaa sitä, että vakuutetun tulee saada ensin päätös omalta vakuutusyhtiöltään oikeusavusta, ennen kuin hän voi olla oikeutettu oikeusapuun.

Oikeusturvavakuutus on kuluttaja-asemassa olevilla yleensä kotivakuutuksen osana. Vakuutussopimuksissa on usein rajauksia siitä, minkälaisten asioiden kattamiseen vakuutusta voi käyttää. Useassa vakuutussopimuksessa on rajattu pois oikeusapuvakuutuksen piiristä hakemusasiat (avioero, edunvalvojan määrääminen, lähestymiskieltohakemus, lasten elatusta, huoltoa ja tapaamista koskevat asiat, pesänjakajan ja selvittäjän hakemus, ym.) kuten myös perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat (testamentin laatiminen, perunkirjoitus,
perinnönjako, em. avioero ja lapsiasiat, ym.) sekä työsuhteisiin liittyvät riita-asiat.

Ammattijärjestöjen jäsenillä on usein käytettävissä myös järjestönsä oikeusturvavakuutus, jota yleensä voi käyttää työ- tai virkasuhteesta johtuvissa riidoissa tarvittavaan oikeudelliseen apuun.

Yritysten oikeusturvavakuutuksissa on monenlaisia käytäntöjä riippuen toimialasta, oikeudellisen avun tarpeesta ja monesta muusta seikasta. Pääsääntö kuitenkin on, että yritysten oikeusturvavakuutuksetkin kattavat oikeudenkäyntiasiat.