Asianajotoimisto Vesala

Palvelut

Perheasiat

Avioero

Avioeron saaminen ei ole nykyään Suomessa enää vaikeaa. Tästä linkistä löydät kaavakkeen, jonka täyttämällä ja jättämällä jommankumman puolison kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeuteen avioero tulee vireille. Kun harkinta-aikaa on kulunut kuusi (6) kuukautta, mutta alle 12 kuukautta, puolisot tuomitaan avioeroon, jos toinen heistä sitä vaatii.

Lisäksi avioerotilanteissa tulevat sovittaviksi lasten asuminen, elatus ja huolto sekä puolisoiden omaisuuden ositus.

Lapsiasiat ja elatus

Tyypillisimpiä niin sanottuja lapsiasioita ovat ne, joista vanhemmat ovat riidoissa ja välissä on lapsi tai lapset. Pariskunnan erotessa tulee lasten asioistakin sopia, eli esimerkiksi missä lapsi asuu, milloin lapsi saa tavata vanhempaansa, jonka luona ei asu, kuka maksaa lapsesta aiheutuvat kulut eli elatus ja huolto. Valtaosassa erotilanteista aikuiset sopivat kirjallisella sopimuksella siitä, miten lapsen asiat järjestetään, kun isä ja äiti eivät enää olekaan yhdessä. Sopimuslomakkeita löytyy verkosta kuntien verkkosivuilta ja lastenvalvoja avustaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus myös vahvistetaan lastenvalvojalla. Osa eroista on kuitenkin niin riitaisia, että vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen. Silloin asia päätyy käräjäoikeuteen ratkaistavaksi.

Ositus

Ositus tarkoittaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Ositus voidaan toimittaa ositusperusteen syntyessä eli avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Osituksen osapuolia siis ovat avioerotapauksessa puolisot ja kuolemantapauksessa leski sekä ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajat.

Ositus on määrämuotoinen oikeustoimi, eli avioliittolaki määrittelee osituksen sisällön ja muodon. Omaisuuden ositus voidaan toimittaa joko siten, että osapuolet toimittavat osituksen itse keskenään tekemänsä sopimuksen mukaisesti (sopimusositus) tai osituksen toimittaa tuomioistuimen tähän tehtävään määräämä pesänjakaja, tavallisesti asianajaja (toimitusositus).

Edunvalvonta ja testamentti

Laadimme myös edunvalvontavaltakirjoja siltä varalta, että ihminen tulee kyvyttömäksi huolehtimaan omasta edustaan. Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan kun se esitetään maistraatille yhdessä edunvalvonnan tarpeesta kertovan lääkärintodistuksen kanssa.

Ihminen voidaan asettaa myös edunvalvontaan toisen aloitteesta, kun on ilmeistä että hän ei kykene huolehtimaan omasta edustaan. Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Holhousviranomaisen tulee tarvittaessa tehdä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan määräämiseksi.

Testamentilla ihminen määrää, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu sen jälkeen kun hän kuolee. Laadimme testamentteja viikoittain.

Perunkirjoitus

Ihmisen kuoltua tulee hänen jälkeensä toimittaa perunkirjoitus kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinhetkestä. Perunkirjoituksessa luetteloidaan vainajan kuolinhetken omaisuus perintöveron määräämiseksi heille, jotka ovat vainajan perillisiä. Perukirja tulee toimittaa verovirastolle yhden (1) kuukauden kuluessa perunkirjoituksen pitämisestä. Laadimme jatkuvasti perukirjoja. Soita ja kysy lisää.

Perinnönjako

Ihmisen kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan hänen perillisilleen. Perinnön jakamisesta tehdään perillisten kesken sopimus, jossa sovitaan mitä kukin saa. Mikäli perinnönjaosta ei päästä sopimukseen, voi kuolinpesän osakas hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän ja tai pesänjakajan määräystä suorittamaan jako kuolinpesässä. Avustamme perinnönjaoissa ja toimimme pesänselvittäjinä sekä pesänjakajina.

Olemme hoitaneet vuosien varrella lukuisia perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Ota yhteyttä ja kysy lisää.